Een welzijnshuis in Overijse

Lees hierover meer onderaan deze pagina of schrijf je hier meteen in!

Opzet

In het meerjarenplan 2020-2025 is voorzien dat we werk maken van de actie ‘Ontwikkelen van een welzijnshuis met de functie van een fysiek Huis van het Kind Druivenstreek’.

Momenteel zijn de verschillende welzijnsdiensten op diverse plaatsen gelokaliseerd binnen Overijse. Sommige diensten hebben hun zitdag in AC De Vuurmolen, anderen zijn gehuisvest in het Woonzorgcentrum, den Blijk of het Brouwershof. Het Huis van het Kind heeft enkel antenneposten binnen Overijse en Hoeilaart, aangezien er geen fysiek Huis van het Kind is. Dit maakt het voor de burger niet altijd even duidelijk waar hij/zij terecht kan met een vraag. Dit zorgt ervoor dat de burger vaak moet worden doorverwezen naar de juiste dienst.

Door de verschillende welzijnsdiensten te integreren op één locatie in een groter sociaal huis, namelijk het Welzijnshuis (werknaam), wordt de dienstverlening gecentraliseerd. De burger kan dan op één plaats terecht voor eerstelijnsvragen en informatie rond welzijn en gezondheid, opvoeding, kinderopvang, onderwijs, zorg…

We willen het Welzijnshuis maximaal openstellen voor verwante partners zodat deze hier hun diensten kunnen aanbieden.

Als locatie werd ervoor gekozen om het Welzijnshuis een plek te geven in AC De Vuurmolen.

Plan van aanpak

Om ervoor te zorgen dat het Welzijnshuis tegemoet komt aan de noden van de Overijsenaren én tegelijk een samenwerking tussen sociale partners kan bevorderen, gaan we op zoek naar de juiste visie die aan de basis moet liggen van dit project.

Het formuleren van deze visie willen we doen samen met burgers én de sociale partners. Hiermee gaan we aan de slag in het voorjaar van 2021.

Een ontwerpgroep van burgers en administratie heeft de handen in elkaar geslagen en tekent hiervoor een traject uit.

De brede bevolking zal in een latere fase hierin betrokken worden.

Nadat de visie vorm heeft gekregen, kan er gewerkt worden aan een verdere concrete invulling. Denk maar aan: vormgeven van het onthaal, afstemmen van zit- en spreekuren, herinrichten AC De Vuurmolen, ....

Waar staan we vandaag met het project Welzijnshuis?

Ondertussen (april 2021) is de ontwerpgroep al enkele keren samengekomen.

We hebben nu de doelstellingen helder gekregen en hebben een lijst samengesteld van alle partners die we bij dit project willen betrekken. Ook de rol die al deze partners kunnen opnemen bij de ontwikkeling van het Welzijnshuis, werd besproken. Bij partners denken we dan aan zowel interne partners (de gemeentelijke en OCMW diensten) en externe partners (de welzijns- en zorgpartners) als aan de potentiële gebruikers van het welzijnshuis.  

De ontwerpgroep heeft ook de visie op het Welzijnshuis scherper gesteld en er werd een eerste aanzet gegeven tot een procesarchitectuur (hoe komen we tot het samenkrijgen van alle belangen van de partners).

Ondertussen hebben we ook infosessies gedaan voor zowel de interne als externe partners en zijn we de manier waarop we de burgers in dit proces kunnen betrekken, volop aan het vormgeven.  

Heel wat interne en externe partners hebben aangegeven met ons nog verder te willen nadenken over het toekomstige Welzijnshuis in Overijse.

De volgende stap zal dan ook zijn om met de partners verdiepende sessies te gaan houden. Deze zullen inzoomen op drie thema's: toegankelijkheid, onderlinge samenwerking van partners en 'outreachend' werken. Deze sessies zullen plaatsvinden in de maand mei.

Daarnaast willen we ook graag met de burgers in gesprek gaan rond het thema 'toegankelijkheid'. We hebben nu dus jouw stem nodig. Denk jij graag digitaal met ons mee op 26 mei tussen 19u30 en 21u30?

Laat het ons dan voor 20 mei weten en schrijf je hier in!