Markthal: Site van kennis en ontmoeting

De komende jaren bereidt het Lokaal Bestuur Overijse zich voor om de site in het centrum van Overijse waar nu de Markthal staat, te vernieuwen. Deze voorbereidingen bevatten ook een participatief luik, waarbij belanghebbenden hun inspraak kunnen geven in dit project.

Een nieuwe Markthal

De Markthal, die in 1952 opende als ‘marktplaats’, doet momenteel dienst als evenementenlocatie. Ze wordt ook gebruikt door het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) en de Gemeentelijke Basisschool Overijse (GBO) voor extra leslokalen, technische ateliers, opslag en als bewegingsruimte. 

Vandaag voldoet de zaal echter niet langer aan de huidige geluids-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen en wordt het potentieel van de Markthal niet meer volledig benut. De gemeente wil opnieuw het gebruik van een belevingssite in het centrum stimuleren.

Visie van het college op deze Markthal

We streven naar een nieuwe Markthalsite die fungeert als duurzame centrale spil binnen het dorpsweefsel van Overijse.
De site zal een dynamische plaats zijn met tal van ontmoetingsplekken, waar kruisbestuivingen tot stand kunnen komen en waar vooral de gebruiker centraal zal staan. Het vernieuwde gebouwencomplex zal in verbinding staan met de publieke ruimte en dit met veel aandacht voor de kwaliteit van het groenblauwe karakter.

De gebruiker staat centraal
Het project van de vernieuwde Markthal zal vertrekken vanuit het ‘brede school’- concept.

Definitie Brede School:
“ Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samenwerken aan een brede- leer en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.”


Een brede school is met andere woorden geen project van onderwijs alleen, het is een gedeeld project van verschillende sectoren die op een gelijkwaardige manier samenwerken.  Zowel de ruimtelijke als de architecturale mogelijkheden van de site zullen optimaal ontwikkeld worden waardoor er een kruisbestuiving zal ontstaan tussen professionele sectoren, educatie en het socio-cultureel domein. Op deze plek willen we duurzame samenwerkingen laten kiemen, deze doen groeien en laten bloeien. Hierin speelt de relatie met de omgeving een belangrijke rol. De site dient intuïtief toegankelijk, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk te zijn voor uiteenlopende activiteiten en gebruikersprofielen met als doel de sociale cohesie van het gemeenschapsleven in het centrum van Overijse te versterken. Op ruimtelijk en architecturaal vlak wordt een ‘open’ karakter geambieerd waarbij de schijnbare contradictie tussen toegankelijkheid en veiligheid uitgebalanceerd is. 
Verder willen we sterk inzetten op een verbindende publieke ruimte voor recreatief, sportief en avontuurlijk buitenspel in de verschillende buitenruimten zowel op site als in de aangrenzende zones én dit zonder de kwaliteiten van de groenblauwe karakter uit het oog te verliezen.

Socioculturele activiteiten en evenementen

Door zijn multifunctionele karakter zal de nieuwe gebouwencluster een brede waaier van mogelijkheden moeten bieden voor het organiseren van socioculturele activiteiten en evenementen. Het spel tussen binnen- en buitenruimten zal de beschikbare ruimte versterken en een aantrekkelijke, werkbare zone creëren.

Respect voor het verleden met aandacht voor de toekomst

In het project dient rekening gehouden te worden met het historisch beeldbepalend aspect van het gebouw alsook met de geografische ligging in het hart van de Druivenstreek. De Druivenfeesten en de kenmerkende druivenserres maken deel uit van de kleurrijke geschiedenis van Overijse.

Een duurzame activiteitenpool

We streven naar een nieuwe Markthalsite die vooral een duurzame activiteitenpool zal vormen voor de Overijsenaar. Met oog op de GRO duurzaamheidscriteria zullen de aspecten ‘klimaatrobuustheid’ en ‘klimaatadaptiviteit’ van de gebouwensite bijgevolg inherent deel uit maken van het project. We ambiëren dan ook een energie-neutrale site, waar de energiepotentie van de site optimaal ontwikkeld zal worden via de energetische flexibiliteit in het gebouwconcept.

Groene vingers, blauwe aderen

De publieke ruimte van Overijse centrum wordt doorkruist door groene vingers en blauwe aders. Bij de verwezenlijking van de vernieuwde Markthal zal dan ook extra aandacht worden gegeven aan de kwaliteit van dit blauwgroene karakter van de site.

Ijse-systeem doortrekken (blauwe aderen)

Overijse ontleent haar structuur deels aan het verloop van de Ijse, die het centrum doorkruist. Uit de landschappelijke lezing van de site ziet men dat de IJse eerder een aaneenschakeling is van vijvers. De aanwezigheid van deze blauwe aders doorheen de dorpskern is een herkenbaar gegeven en dient dan ook extra in de verf gezet te worden.

Parkstructuren versterken (groene vingers)

Aan de zuidkant van het dorp dringt het landschap Overijse binnen in de vorm van parken en tuinen. We beogen dan ook deze parkstructuren te versterken en in elkaar te laten vloeien, door de elementen groen en water te bekrachtigen en aansluitende en doorlopende wandelpaden aan te leggen. Wij ambiëren een groene wandeling die de verschillende polen (Stationsplein, Vuurmolen-en Begijnhofsite, Mariëndal en de Leegheidsite) in de Ijse-vallei met elkaar verbindt.

Op deze manier investeren we in veel meer dan zuivere multifunctionele infrastructuur, maar investeren we in mensen en hun activiteiten én duurzame vernieuwing van de dorpskern van Overijse met oog voor het klimaat.

Inspraaktraject

Tussen februari en april van dit jaar zijn er reeds enkele inspraakworkshops georganiseerd om de behoeften in kaart te brengen van enerzijds het onderwijsveld en anderzijds de Overijsenaar.

Zowel het GITO en de GBO konden al hun ideeën en noden voor deze nieuwe site kenbaar maken, als alle andere Overijsenaren op een online brainstormavond.

Uit de workshops met het GITO en de GBO bleek dat de scholen nood hebben aan bijkomende permanente infrastructuur. De vernieuwde Markthalsite zal deze ruimte dan ook blijven bieden voor beide scholen.

Naast haar educatieve functie, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat de nieuwe Markthalomgeving ook een ontmoetings- en evenementenplaats wordt. De plek zal worden heringericht en zal uitgroeien tot een nieuwe belevingsomgeving, tot een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Uit de denk- en gespreksavond met de Overijsenaren konden we alvast zes pijlers voor de Markthalsite terugvinden.

Zes pijlers

1. Ontmoeting en verbinding

  1. Van verschillende maatschappelijke domeinen
  2. Van mensen van allerlei leeftijden en achtergronden
  3. Van landschappen (dorpskern versus water versus groen)

2. Polyvalentie en flexibiliteit

  1. Werken, wonen en ontspannen
  2. Flexibele en mobiele inrichting
  3. Aanvullend op reeds bestaande infrastructuur in Overijse
  4. Activiteit niet alleen door verenigde burgers

3. Authenticiteit en identiteit

  1. Tradities en historiek binnen Overijse (architectuur, druiven, ..) laten terugkomen
  2. Gecombineerd met toekomst (duurzame vernieuwing)

4. Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid

  1. Voor verscheidene soorten activiteiten (modulair)
  2. Voor verscheidene soorten deelnemers (bv minder-validen, kinderen, senioren)
  3. Eyecatcher (bv kunstwerk) om aandacht te lokken

5. Aandacht voor de (relatie met de) buitenruimte

  1. Binnen-en buitenruimte architecturaal verbonden (bv overdekte buitenruimte)
  2. Binnen-en buitenruimte visueel verbonden (bv via groen en glas)
  3. Inzetten op groen zowel binnen als buiten
  4. De buitenruimte dient de poort te vormen tot het handelscentrum van de dorpskern

6. Duurzaamheid

  1. In omgang met afval en energie
  2. In bouwmaterialen
  3. In toegankelijkheid, polyvalentie en bereikbaarheid
  4. In relaties tussen mensen: deelnemers versus omwonenden, rust versus activiteit, groots versus klein

We weten ook graag van de bredere bevolking nog hoe zij naar de Markthal van de Toekomst kijken. Denk daarom nog met ons mee tot en met 25 juli en beantwoord via de linken de volgende vragen.